0136315Contemporary Vietnamese Prose and Portry
บทร้อยแก้ว - ร้อยกรองเวียดนามปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน โวหาร ภาพพจน์ต่าง ในวรรณกรรมร้อยแก้ว-ร้อยกรอง เวียดนามยุคปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์บทร้อยแก้ว-ร้อยกรองยุคปัจจุบันที่สำคัญ


Vocabulary,idioms,expressions,figurative speeches in contemporary Vietnamese prose and poetry
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54