0136305Vietnamese Literature in the Classical Period
วรรณคดีเวียดนามยุคคลาสสิค
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณกรรมเวียดนามด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ ในยุคคลาสสิคของเวียดนาม


Characteristics of Vietnamese literature in the aspects of form,content,concept,and composition strategies in the classical period
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54