0136210Introduction to Principles and Theories of Communicative
หลักและทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและรูปแบบของการสื่อสาร เปรียบเทียบหลักและทฤษฎีเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการของการสื่อสาร 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54