0136205Vietnamese Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการสนทนาภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การสื่อสารกับกลุ่มชนต่างอาชีพ สังคม และวัฒนธรรมในเวียดนาม


Practice of Vietnamese conversation skills used in daily life; vocabulary, idiom and conversations related to daily life; practice of communication with Vietnamese in different occupations, society and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54