0136205Vietnamese Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการสนทนาภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สนทนากับกลุ่มชนต่างอาชีพ สังคม และวัฒนธรรมในเวียดนาม โดยฝึกทักษะกับชาวเวียดนามเจ้าของภาษา


Practice of Vietnamese conversation skills used in daily life; vocabulary,idioms,and conversation related to daily life,to communicate with Vietnamese in different occupation,society,and culture;practice of communication with Vietnamese
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54