0136204Vietnamese Studies
เวียดนามศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพทั่วไปของเวียดนามในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตและความเชื่อของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม


General condition of Vietnam in the aspects of history, economy, society, politics, government, art and culture; ways of life and belief of people living in Vietnam
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54