0136202Comparative Grammar of Vietnamese - Thai
ไวยากรณ์เปรียบเทียบเวียดนาม - ไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ไวยากรณ์เวียดนาม ศึกษาเปรียบเทียบกับไวยากรณ์ไทย การอภิปรายข้อค้นพบของผู้เรียน และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาเวียดนาม-ภาษาไทย 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54