1308511Local Tourism Development Administration
การบริหารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นโยบาย สถานการณ์และสถานภาพ การท่องเที่ยวไทย การศึกษาและการวิเคราะห์พื้นที่ท้องถิ่นเชิงการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น กลยุทธ และกลวิธีการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิงเศรษฐกิจและเพื่อคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

Basic knowledge of tourism, policy, situation and status of Thai tourism, spatial analysis for tourism, local tourism planning development for the local,
strategies and tactics for local tourism management in economic schemes and quality of life for the local
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet