1308306Strategic Planning Intergrated Spatial Development
กลยุทธการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชนท้องถิ่นใน อุดมคติ แนวคิด นโยบายและการพัฒนาพื้นที่ การศึกษาและวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศ ท้องถิ่น กลยุทธ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การกำหนด
เขตการจัดการการวางผังเมืองและท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ การจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่ สาธารณะการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ

Concept and theories of spatial development for the local, urban, and rural area; ideal local community; concept; policy and development plan; study and analysis of ecological system; stategy, progress and techniques of local area development;
geography information techniques for local area development, spatial management, urban and local planning, healthy community’ landscape and public area management, intergrated local developmannt
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet