1308303Local Public Health Administration
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและแนวคิด การสาธารณสุขท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขท้องถิ่น การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น เชิงกลยุทธ์ การประเมินโครงการสาธารณสุขท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจด้าน สาธารณสุข


Principles and concepts of the local publoc health, local public health system, public health problem analysis and diagnosis, local public health strategic management, public health projects evaluation, delegation on public on helath affairs
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54