1308301Local Education Administration
การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและหลักการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของการบริหารได้แก่ แนวคิดการบริหารแนวใหม่ การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ การจัดองค์การ กลุ่มกิจกรรม การประสานงาน กฎหมายการศึกษา การบริหารบุคลากร การบริหาร
ทรัพยากรอื่น การอำนวยการและประสานงาน สารสนเทศเพื่อการบริหาร การเงินและ งบประมาณ ความสัมพันธ์เชิงระบบและการบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารการศึกษาท้องถิ่น ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา

Concepts and principles of education administration, factors of administration; concept of modern administration, strategic planning, action plan, organization, function group, directing and coordinating, management information,
fiscal and finance, systematic relation and integration for local development, local education administration, movement and change, case studies
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet