1308211Peace Study for Local Development
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาทวิธีการและกระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความ ขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกลี่ย การอำนวยความสะดวกและ
การจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะ และกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ สมานฉันท์ สันติสุขชุมชน

Local community and stability and security; role, method and process of Public participation, concepts, theory of peace study and conflicts; negotiation skills and bargaining, facilitation and public hearing management, strategy and tactics of
conflicts management; skills and mechanism for conflicts management; culture and local knowledge for cooperation, community peace
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54