1308204Public Policy and Planning
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการนโยบายสาธารณะและการวางแผน ขั้นตอน กระบวนการ นโยบาย การพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการเมือง และนโยบายท้องถิ่น


Principles of public policy planning, stages and process, Policy of economic development, policy of social development, policy of political development, and local
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet