1308203Laws for Local Government
กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ หลักทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ คำสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง
การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงาน บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น

History of constitution; Thai Constitution Law 1997, civil rights and liberty In constitution law, principles of state government and state authorities; public services; laws and contracts in governing; control of state and authoritative power;
administrative legal process, law in local government administration
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet