1308105Concepts and Theories of Local Government
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและ บริหาร ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องงถิ่นของต่างประเทศที่สำคัญ และการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต


Theories and concepts of state and government, principle of government and administration, theories of local governments, major foreign local government and local government in the future
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54