1303519Human Rights in International Relations
สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สิทธิมนุษยชนกับอำนาจอธิปไตยของรัฐ, ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชน นโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติ และจริยธรรม


Importance of human rights in international relations, human rights and state sovereignty, relationship between human rights, foreign policy, national interests and ethic.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54