1303518Politics and Governments of China
การเมืองการปกครองของจีน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการการเมืองในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในรูปการปฏิวัติ


The current process of politics; political changes as resulted from social changes, particularly in terms of changes in the revolution form.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54