1303511Foreign Policy of Japan
นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษานโยบายต่างประเทศญี่ปุ่นจากสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงปัจจุบันโดยเน้นศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ


Examines foreign policy of Japan from the Second World War to the present day by focusing on domestic and international factors that influence the country’s foreign policy.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet