1303507Foreign Policy of Major Power
นโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ ในบริบทของปัจจัยภายในและนอก


Foreign policy of major powers in the context of domestic and international settings.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54