1303303Foreign Policy of Major Powers
นโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1300103 หรือ
1300103

Course Description
นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ ในบริบทของปัจจัยภายในและภายนอก


Foreign policy of major powers in the context of domestic and international settings.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet