1303204International Law
กฎหมายระหว่างประเทศ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1300103 หรือ
1300103

Course Description
ประวัติ และแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐ เขตแดน สิทธิพิเศษและการคุ้มครองทางการทูต เชื้อชาติ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาและข้อตกลง
การอนุญาโตตุลาการและการตัดสินข้อพิพาท สงครามอาชญากรรมทางสงคราม การก่อการร้าย ตัวประกัน และความเป็นกลาง

History and sources of international law; recognition of states and governments; rights and duties of states; territorial boundaries; diplomatic privileges and immunities; nationality; extradition; treaties and agreements;
arbitration and adjudication of disputes, war, war crimes, terrorism, hostages, and neutrality.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet