1302520Local Finance Administration
การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและแนวความคิดในการบริหารการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น ที่มา และรายได้ ภาษีอากร นโยบายการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเทคนิคการแก้ไขปัญหาการเงิน และการคลังส่วนท้องถิ่น


Principles and concepts of local finance administration, sources and incomes, revenues, local finance policy, and techniques in solving local finance problems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54