1302518Public Management Information System
ระบบข้อมูลในการบริหารรัฐกิจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิด หลักการที่สำคัญและประโยชน์ของระบบและองค์ประกอบของข้อมูล การประมวลข้อมูลและการบริหารศูนย์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจในการบริหารรัฐกิจ


Concepts, important principles and benefits of systems and elements of information ; information compilations ; information center administration for benefits in planning, controlling, and decision-making on public administration.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54