1301304Globalization and Politics
โลกาภิวัตน์กับการเมือง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการเมืองทั้งในระดับประเทศและสากล โดยมุ่งวิเคราะห์ถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อรัฐชาติ ประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง


Effects of globalization on politics at national and international levels with the emphasis on analyzing effects of globalization on the nation state, democracy and relations of different countries in both politics and security.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54