1300206Local Politics and Government
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของการเมืองการปกครองท้องถิ่น แนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น เช่น แนวความคิดเรื่องการรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจ การกระจายอำนาจ แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองระดับท้องถิ่น พัฒนาการการเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น

Definitions; significance of local politics and government; significant concepts of local politics and government, e.g. concepts of centralization, deconcentration, decentralization; concepts of people participation; national
politics-local politics relations; developments of Thai local politics and government; forms of Thai local government; problems and obstacles to development of local politics and government.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55