1300205Politics and Political Changes in Isan
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับตั้งแต่กระบวนการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบของกระบวนการดังกล่าวต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทบาททางการเมืองของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Political developments in Isan from the centralization process to the present time, impacts of the process mentioned on Isan, government policies impacting on Isan, political roles of local influential figures, and movements of the civil society in Isan.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54