1300102Introduction to International Relations
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการเมืองระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลจากและต่อปัจจัยดังกล่าว

Fundamentals of international relations; nature and structure of international political systems; political, military, economic and idealistic factors that have effects on state behaviors;
instruments used for operating interstate relations; and developments of international relations in such different forms as international practices. Laws and institutes resulted from and on the factors mentioned.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54