1299108Information Technology for Further Study
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สำนักงานเลขา คณะสารสนเทศ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการใช้ Internet การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบค้นสารสนเทศจาก CD-ROM
ความหมายและความสำคัญของการค้นคว้า การเขียนรายงานผลการค้นคว้า

Meaning, the importance of information, information technology, information resourced, places that give informational services, the University's search of information, OPAC usage, database and database service, internet services and usage, informational
search viacomputer network, informational search from CD-ROM, meaning and the importance of research, writing a report of research findings.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54