0201415Introduction to Mathematical Logics
คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201241

Course Description
แคลคูลัสของประพจน์ ทฤษฎีการบ่งปริมาณ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Proposition calculus. Quantifier theories. Relevant topics.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54