0126726Seminar on Khmer Architecture
สัมมนาสถาปัตยกรรมเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเขมร การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมเขมร การวิเคราะห์ให้เห็นถึงเอกลักษณทางความคิด การถ่ายทอดชีวทัศน์ และโลกทัศน์โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านสภาปัตยกรรม


Seminar on general knowledge related to Khmer architecture; Khmer architectural creation; analysis of the characteristic and unigue thoughts; transmission of bio-view and wold-view through the process of architectural
creation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54