0126716Seminar on Affection of International Relations in Cambodia
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาภูมิหลังการก่อตั้งอาเซียน พัฒนาการด้านโครงสร้างอาเซียน พัฒนาการของความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียน พลวัตทางการเมืองและการช่วยเหลือระหว่างประเทศในภูมิภาคเขมร ลักษณะทางกายภาพของเขมรกับ
ความเหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ศักยภาพของทรัพยากรทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขมร ปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาชายแดน ปัญหาชนกลุ่มน้อย

Seminar on the origin of ASEAN; structural development of ASEAN, development of political and economic cooperation of ASEAN, the political dynamic and international aids in the Khmer region, Khmer physical features and
appropriateness in economic development, potentialities of economic resources in Khmer, nltimate factors to develop international relations in Khmer, frontier problem, and problems in minority group.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet