0126706Seminar on Regional literature
สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาสถานภาพการวิจัย การประเมินสถานภาพขององค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษา การสำรวจและเรียบเรียงสาระสังเขปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนออกแบบการวิจัย การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์


Discussion on research status, assessment of the knowledge, concepts, theories and method study, review and arrangement of related literature, research dasign planning and thesis proposal development.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet