0126703Seminar on Research Status of Khmer Language and Literature
สัมมานาสถานภาพการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานภาพการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเขมร การประเมินประสถานภาพขององค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษา การสำรวจ และเรียบเรียงสาระสังเขปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนออกแบบการวิจัย
การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Discussion on investigating research status of of Khmer language and literature; assessment of knowledge, concept, theorice and study method; review and arrangement of the related, the research design planning and the
thesis proposal development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54