0126702Seminar on Research Status of Mae-Khong Delta Study
สัมมนาสถานภาพการวิจัยลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ความรู้และการพัฒนาการงานวิจัยเกี่ยวกับอาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง แนวคิดทฤษฎีและวิธีการวิจัย วัตถุประสงค์ อุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลัง แนวโน้มการวิจัยในอนาคต


Knowledge and the development of research methodology related to the surrounding Mae-khong delta; the theoretical concept and research methodology, objectives background ideal and the research tendency in the future.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54