0126701Seminar on Indo-China History and Civilization
สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอินโดจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คตินิยมในการศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรม ภูมิทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์ ลักษณะของชนชาติ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการบ้านเมือง, รัฐ ที่อยู่อาศัย ความหมายของปรากฎการณ์ทางสังคม
ภาพรวมประวัติศาสตร์และอารยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ในอินโดจีน

Pupular means of studying history and civillization, geopolitical views of ethnic groups, characteristics of the aboriginal people, cultural relationships among ethnic groups, characteristics of setlements and the development of
chief countries and states, definitions of significant social phenomena, the overall history and civilization of ethnic groups in Indo-China.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54