0126641Asian Literature
วรรณกรรมเอเชีย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาวรรณคดีต่าง ๆ ในเอเชีย และศึกษาลักษณะร่วม ลักษณะเฉพาะถิ่นใน วรรณคดีและวรรณกรรมที่สำคัญ สัมพันธ์ภาพระหว่างวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ


A study of various literatures in Asian countries and study common characteristics and specific regional characteristics of significant literature; relationships between literature and economy, politics, government, society and culture of each country
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54