0126640Asian Literature
วรรณกรรมเอเชีย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาวรรณคดีต่าง ๆ ในเอเชียและศึกษาลักษณะร่วม ลักษณะเฉพาะถิ่นในวรรณคดีและวรรณกรรมที่สำคัญ สัมพันธภาพระหว่างวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ


A study of literature in Asian countries and study common characteristics and specific regional characteristics of significant literature ; relationships between literature and economy , politics government, society and culture of each
country
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54