0126618Khmer Ethnic Groups
กลุ่มชาติพันธุ์ในเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กำเนิดชาติพันธุ์และชนเผ่าในกัมพูชา และกลุ่มชาติพันธุ์มอญ - เขมรทั้งในและนอกประเทศกัมพูชา วิถีของชนเผ่าต่าง ๆ วิถีทางวัฒนธรรม วิถีทางการเมืองการปกครอง และบทบาททางสังคมกัมพูชาในอดีตถึงปัจจุบัน


Origins of racial and ethnic groups in Khmer, and the ways of life of minority groups including culture , politics, government, and social roles in Cambodia, from past to present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54