0126543Khmer Occupation and Economy
อาชีพและเศรษฐกิจในเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อาชีพและเศรษฐกิจของเขมร ลักษณะอาชีพและวิธีการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และนิสัยของผู้คนในท้องถิ่น


Work and economy in Khmer ;characteristics and method of local work; relationships among geography ,society, culture ,and behavior of local people
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54