0126533Khmer Tale Literature
วรรณกรรมนิทานเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมนิทาน แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวรรณกรรมนิทานทั้งทฤษฎีโครงสร้าง ทฤษฎีสุนทรียภาพศาสตร์ ศึกษาการแพร่กระจายของวรรณกรรมนิทาน โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะ
ของวรรณกรรมนิทานในเขมรกับนิทานประเทศต่าง ๆ ด้านรูปแบบ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา ภาษา แนวคิด กลวิธี คุณค่า และสุนทรียศาสตร์

Characteristics and types of tale literature; concept of the theories of the study of tale literature , either the theory of structure, the theory of value and the theory of aesthetics ; study of the spreading of tale literature through analysis
to gain insinght into the shared and unique characteristics of tale literature in Khmer and tale from around the world in terms of from, objective , content, language,concepts, strategies, values and aesthetics
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet