0126532Khmer Literature in the Colonial and Revolution Periods
วรรณคดีเขมรสมัยอาณานิคมและสมัยปฏิวัติ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองที่มีต่อวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศส อเมริกาและสมัยปฏิวัติของเขมรแดง ลักษณะวรรณคดีทางด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด เทคนิคกลวิธี กวีและประวัติ
ของกวีในสมัยดังกล่าว คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมต่อผู้อ่านและสังคม

Factors from society, economy, politics, and government affecting literature and literary work under the colonisation of France,America and in the revolution period; characteristics of literature in terms of structure, language, content,
concepts. technique, poets and their history of the period; the value of literature and literary work for its readers and society
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet