0126529Academic Writing
การผลิตงานเขียนทางวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและขอบเขตของงานเขียนทางวิชาการ เทคนิค กลวิธีการผลิตงานเขียนทางวิชาการประเภทความ บทวิเคราะห์วิจารณ์ สารคดีด้านภาษา การท่องเที่ยว โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาพื้นบ้านสาขาต่าง ๆ ในเขมร ฝึกการสืบค้น
ข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม การเลือสรรข้อมูล การเรียบเรียง ตรวจแก้ วิพากษ์ วิจารณ์

Definitions and scope Academic Writing ; techniques, strategies to create academic writing such as articles, critiques, documents for tourism, archaeology, history and local wisdom of different fields in Khmer;
training for data search from documentary and field work; selection of data editing and commentary
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54