0126525Language and Cross Cultural Communication
ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาในแง่มุมของวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับภาษา การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาในสถานการณ์ที่มีค่านิยมทางวัฒนธรรมต่างไปจากความเคยชินผลกระทบของการสื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรมต่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน

A study of culture in relation to language ; cross - cultural interaction ; language change ; and impacts of cultural misunderstanding on planning and operation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54