0126515Seminar in Khmer Literary Research
สัมมนาการวิจัยวรรณคดีเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนางานวิจัยด้านวรรณคดีเขมร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวิจัยด้านวรรณคดีเขมรทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วิจารณ์ ให้เห็นถึงภาพรวมของประเด็นในการวิจัย วิธีการที่ใช้ผลการวิจัย ชี้แนวโน้มการวิจัยที่ควรทำใน
อนาคต นำเสนอความคิด และแนวทางในการวิจัยโดยใช้หลักวิชาการภาษาและระเบียบวิธีวิจัย

Seminar on research of Khmer literature; sharing opinion on Khmer literature research both in Vietnam and abroad; analyzing and criticzing on the overall research issues; methods ; and research results ; identifying trend of research
that should be done in future; presenting ideas and research guidelines on the basis of academic theory and procedures of research work
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet