0126511Research Status of Khmer Literature
สถานภาพการวิจัยวรรณคดีเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายประเภทและขอบเขตของการวิจัยด้านวรรณคดีเขมรโดยทั่วไป การวิจัยด้านวรรณคดีเขมรทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการภาษาและระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน


Definition, types and scope of research in language in general; research work in Khmer and abroad; analysis of research work on the basis of academic theory; language and procedures of research work
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet