0126510Seminar on Khmer Language Research
สัมมนางานวิจัยภาษาเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนางานวิจัยด้านภาษาเขมร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านภาษาเขมรทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วิจารณ์ ให้เห็นถึงภาพรวมของประเด็นในการวิจัย วิธีการที่ใช้ ผลการวิจัย ชี้แนวโน้มการวิจัยที่ควรทำในอนาคต
นำเสนอความคิด และแนวทางในการวิจัยโดยใช้หลักวิชาการภาษาและระเบียบวิธีวิจัย

Seminar on Khmer language research; sharing opinion on Khmer language research both in Vietnam and abroad ; analyzing and criticizing on the overall research issuse; methods; and research results; identifying trend of
research that should be done in the future ; presenting ideas and research guidelines on the basis of academic theory and procedures of research work
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet