0126503Theories of Literature
ทฤษฎีวรรณคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและลักษณะของวรรณคดี พัฒนาการวรรณคดีสากลและปรัชญาวรรณคดียุคสมัยต่าง ๆ ทฤษฎีวรรณคดีทั้งทฤษฎีตะวันออกและทฤษฎีตะวันตก แนวทางการศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีโดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ


Meaning and characteristics of literature; development of contemporary literature and philosophy of literature from different periods, easten and western theories in literature; inclusion of an approach to the study and analysis
of literature through the application of these theories
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54