0126502Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการวิจัย แบบและเทคนิคของการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ การเรียบเรียงรายงานการค้นคว้า การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์


Definition of research and research techniques, data presentation ; and thesis composition
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet