0126502Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการวิจัย แบบและเทคนิคของการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ การเรียบเรียงรายงานการค้นคว้า การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์


Definition of research and research techniques, data presentation ; and thesis composition
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54