0126499Internship
การฝึกประสบการณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (1-12-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและประเทศกัมพูชา ตามความสนใจและสอดคล้องกับวิชาที่ศึกษา การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา การฝึกงานต้อง
ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

Internship in organizations of public and private sectors in accordance with the interest and courses studied in Thailand or Cambodia; ability to apply Knowledge gained from study to those organizations efficiently and present the reports on internship
results accompanying a seminar; internship not less than 200 hours oer semester.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54