0126323Khmer Literature Related to Traditions
วรรณคดีขนบประเพณีเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาสำนวน ภาษา รสวรรณคดี ตลอดจนขนบประเพณีจากวรรณคดีประเภทนี้


Study of idiom, literary appreciation, and traditions from this type of literature
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet